Så började det...

En sommardag 1993 träffades en samling personer som alla var intresserade av örter och i mars 1994 bildades Västsvenska Örtasällskapet.

Medlemmar strömmade till från hela landet och 1998 beslöt  årsmötet att föreningen skulle bli en riksorganisation  med namnet Svenska Örtasällskapet.

Bland sällskapets medlemmar finns de som har egna små och stora örtagårdar, men också personer gärna läser en örtabok eller odlar ett par krukor på fönsterkarmen.
  
I Örtasällskapet finns också småbrukare, arom- och zonterapeuter och botaniker. Människor som bor i lägenhet  och i villa, på landsbygd och i stad, har handelsträdgård  eller andra företag. 

Örtasällskapet vill: 
– sprida kunskap om örter, deras användning och betydelse förr, nu och i framtiden
– bevara gamla arter och sorter
– stimulera ekologisk odling av örter
– ta tillvara och föra vidare gammal och ny kunskap om örter
– skapa ett aktivt och levande örtasällskap där medlemmar kan träffas, ha roligt och lära av varandra

Svenska örtasällskapet är medlemmar i FOR. Läs mera om FOR på deras webbsida.

Vår symbol

KVANNE, Angelica archangelica

Svenska Örtasällskapet har valt örten Kvanne som symbol främst för att den omtalas redan på vikingatiden och kan räknas som inhemsk, till skillnad på de flesta av våra andra läkeörter som kom hit med munkarna.

Vad är en ört? Det finns flera olika definitioner. En är den biologiska som innebär att en ört är en fanerogam (fröväxt) som inte alls eller endast obetydligt är förvedad och där de ovanjordiska delarna vanligen dör bort vid vegetationsperiodens slut eller efter frösättningen.

Sedan har vi den definition som vi i örtasällskapet gillar och håller oss till, nämligen att örter är växter som genom sina halter av användbara eller verksamma ämnen, smak, doft, färg och struktur kan användas på flera olika sätt

Svenska Örtasällskapets stadgar

Målsättning
Att befrämja odling och användning av växter som är till nytta och nöje för människor och djur i harmoni med naturlagarna och verka för en god totalmiljö.

Detta innebär:
Att ta tillvara, utveckla och föra vidare tidigare generationers kunskaper och erfarenheter. 
Att stimulera intresset och förståelsen av den del av vår kulturskatt i vilken ingår örters användning och möjligheter.
Att verka för, samt sprida kunskap om nödvändigheten av odling som bevarar och ökar jordens produktionsförmåga.
Att verka för god kvalitet (såväl på örtprodukter som livskvalitet).
Att ge möjlighet till kunskapsbyte och samarbete mellan medlemmarna.

Medlemskap
Medlemskap vinner den person som delar föreningens verksamhetsidé. Utträde ur föreningen sker antingen genom skriflig uppsägning eller sedan påminnelse skett, genom utebliven medlemsavgift.

Styrelsen
Styrelsen består av ordförande och fyra ordinarie ledamöter samt två suppleanter. Styrelsen utser vice ordförande, kassör och sekreterare. Styrelsens ordförande väljs för en period av ett år. Två ledamöter väljs på två år och suppleanter väljs för en period av ett år.

Vid behov kan styrelsen utse verksamhetsråd eller arbetsgrupper inom olika intresseområden.
Styrelsen har mandat att ändra i stadgar för arbetsgrupp så att det hela tiden arbetas för föreningens bästa.

Revisorer
Ordinarie årsmöte väljer en revisor och en revisors-suppleant. Revisor väljes för en period av två år och revisorssuppleant för en period av ett år.

Valberedning
Valberedningen består av tre personer, varav en är sammankallande. Valberedningen väljes av årsmötet för en period av ett år.

Räkenskapsår
Föreningens räkenskapsår är lika med kalenderår.
Redovisningshandlingar
Styrelsen skall senast en månad innan årsmötet överlämna sina redovisningshandling till revisorerna.

Styrelsesammanträde
Styrelse sammanträder på kallelse av dess ordförande, då denne så finner lämpligt. Det kan också ske om minst tre ledarmöter gör framställan därom.
Styrelsen är beslutsför då minst tre ledamöter är närvarande. Styrelsens beslut fattas genom enkel röst-övervikt. Vid lika röstetal vinner den mening som biträdes av ordförande eller genom lottning. Protokoll förs och justeras vid nästa sammanträde eller dessför-innan av ordförande jämte den person som valts att föra protokoll.

Om ledamöter gör framställan om att sammanträde ska hållas, skall styrelsen informeras om ändamålet.

Årsmöte
Ordinarie årsmöte skall hållas på tid och plats som beslutas av styrelsen. Kallelse till mötet sker senast fem veckor innan och sker genom brev eller annat skriftligt meddelande.

Varje medlem har en röst. Omröstning sker öppet om inte sluten omröstning begärs. Avseende rösträkning hänvisas till punkten “styrelsesammanträde”.

Motitioner
Förslag och framställningar skall skriftligen inlämnas till styrelsen 30 dagar innan årsmötet.

Ärenden på årsmötet

 • Val av mötesordförande, sekreterare och justerare.
 • Årsmötets öppnande.
 • Fastställning av dagordning.
 • Frågan om mötets behöriga utlysande.
 • Styrelseberättelse.
 • Ekonomisk redogörelse av föreningens verksamhet under det gångna året.
 • Revisionsberättelse.
 • Frågan om styrelsens ansvarsfrihet.
 • Budgetförslag.
 • Val av ordförande för ett år.
 • Val av två styrelseledamöter för två år.
 • Val av två suppleanter för ett år.
 • Val av revisor.
 • Val av revisorssuppleant.
 • Val av valberedning.
 • Val av eventuellt råd och arbetsgrupper.
 • Motioner och propositioner.
 • Övriga frågor.
 • Mötets avslutande.

Ändring av stadgar
För att beslut om ändring av stadgar skall vara giltigt fordras dels att ärendet angivits i kallelsen samt att beslutet fattats av två på varandra följande möten varav minst ett på årsmötet och ett annat möte där minst tjugofem eller minst 1/5 av medlemmarna varit närvarande.

Upplösning av föreningen
Om föreningen skall upplösas krävs att det fattas på så sätt som anges i “Ändringar av stadgar”. Vid föreningens upphörande skall behållna tillgångar efter avslutande av föreningens konton avsättas till verksamhet som överensstämmer med föreningens målsättning.